Правила Інституційного Спільнокошту

Дані правила (надалі “Правила”) регулюють порядок фінансування інституційної діяльності неприбуткових організацій в рамках Програми "Інституційний Спільнокошт" (надалі “Програма”).

Розробником та регулятором Програми, а також власником та адміністратором інтернет-сайту http://biggggidea.com (надалі “Сайт”), за допомогою якого реалізується Програма, є громадська організація “Гараж Генг” (надалі “Організація”).

ТЕРМІНИ

Інституційний Спільнокошт - програма фінансування діяльності неприбуткових організацій на платформі «Велика Ідея» (далі – Програма);

Платформа «Велика Ідея» - Інтернет-сайт, який розміщений за адресою http://biggggidea.com, на якому безпосередньо реалізується Програма (далі –  Платформа).

Учасник – неприбуткова організація (громадська або благодійна організація), яка бере участь у Програмі

Доброчинець - особа, яка здійснює Внесок на користь обраної ним неприбуткової організації за допомогою Платформи «Велика Ідея»;

Внесок – грошова сума, яка вноситься Доброчинцем на спеціально створений банківський рахунок Організації з метою її подальшого перерахування на користь обраної Доброчинцем неприбуткової організації для підтримки її діяльності.

Транш - частка залучених коштів, що надається через певний проміжок часу відповідно до умов та протягом терміну дії Угоди про надання гранту.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Метою Програми є підтримка діяльності неприбуткових організацій, а також акумулювання Внесків Доброчинців з метою їх подальшого перерахування на користь обраної Доброчинцем неприбуткової організації.

1.2. Організація не вимагає сплати Внесків від будь-кого. Усі Внески здійснюються будь-ким  за його власним бажанням.

1.3. Участь у Програмі дозволена тільки Учаснику та Доброчинцю, який прийняв усі умови даних Правил.

1.4.  Учасник/Доброчинець зобов'язаний ознайомитися з Правилами до прийняття участі у Програмі. Надавши заявку про участь у Програмі на розгляд Організації або здійснивши Внесок або вчинивши інші дії, направлені на реалізацію прав та обов'язків Учасника/Доброчинця за даною Програмою та Правилами, Учасник/Доброчинець надає свою повну згоду з умовами даних Правил. Якщо Учасник/Доброчинець не погоджується з Правилами Програми (повністю або частково), йому не надається статус Учасника Програми.

1.5. Організації надається невиключне право на публікацію даних про Учасника на Сайті в межах Програми.

1.6. Видалити вже опубліковану на Сайті веб-сторінку, на якій здійснюється залучення коштів, за запитом Учасника неможливо.

1.7. Учасником Програми не може бути юридична особа без статусу неприбутковості.

 

 

2. УМОВИ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ ПРО УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

2.1. Учасник гарантує, що інформація про неприбуткову організацію, яку він подає Організації, є повною та достовірною.

2.2. ­­Організація не допускає до участі у Програмі Учасників, діяльність яких заборонена законом або якимось чином порушує його, ці Правила чи Правила сайту. Не допускаються до участі в Програмі неприбуткові організації, діяльність яких не є прозорою або спрямована на одержання комерційної вигоди.

2.3. Учасник подає заявку на Сайті, надаючи інформацію, яку запитує Організація.

2.4. Якщо Учасник пропонує Доброчинцям отримання винагороди за здійснення Внесків або за вчинення будь-яких інших дій, він зобов'язаний надати детальний опис такої винагороди, а також умов і строків її отримання, на Сайті. Усі витрати, пов'язані з такими винагородами, здійснюються Учасником самостійно та не відшкодовуються Організацією.

2.5. Організація залишає за собою право запросити в Учасника додаткову інформацію та матеріали (у тому числі копії необхідних документів), які стосуються Учасника. Учасник зобов'язаний надати таку інформацію протягом 5 (п'яти) днів з дня направлення Організацією відповідного запиту Учаснику.

2.6. Остаточне рішення щодо участі у Програмі і публікації заявки на Сайті, належить Організації. Організація залишає за собою право відмовити Учаснику в участі у Програмі або видалити вже зареєстровану та відкликати опубліковану на Сайті заявку у випадку, якщо Учасник порушує умови даних Правил.

 3. ФІНАНСОВІ УМОВИ СПІВПРАЦІ

3.1. Учасник самостійно обирає суму коштів, яку він хоче залучити від Доброчинців для забезпечення інституційної діяльності, а також кількість траншів, якими перераховуватимуться кошти на розрахунковий рахунок Учасника.

3.2. Строк, протягом якого Учасник залучатиме кошти за допомогою Сайту та Програми становить 180 днів. Учасник за погодженням з Організацією може продовжити цей строк ще на 180 днів.

3.3. Учасник отримує залучені від Доброчинців Внески незалежно від того, яку частину суми було залучено за встановлений в п. 3.2 цих Правил строк. Залучені грошові кошти можуть бути перераховані Учаснику виключно за умови підписання між Організацією та Учасником Угоди про надання гранту та інших документів, передбачених Угодою.

3.4. При перерахуванні Учаснику грошових коштів Організація самостійно утримує з цієї суми адміністративні витрати у розмірі 10 відсотків, що включають комісії платіжних систем, витрати на розвиток веб-ресурсу і популяризацію платформи «Велика Ідея». У випадку перерахування коштів кількома траншами, комісія у розмірі 10 відсотків утримується з кожного траншу.

3.5. Усі Внески, які перераховуються Доброчинцями, вважаються благодійною фінансовою допомогою.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Учасник/Доброчинець має право:

- реєструвати та подавати на розгляд Організації заявку з метою її подальшої публікації на Сайті;

- користуватися усіма можливостями Програми запропонованими Організацією на Сайті;

- здійснювати Внески на користь будь-якої, обраної Доброчинцем, неприбуткової організації;

4.2. Учасникові заборонено:

- публікувати на Сайті платіжні реквізити, завдяки яким перерахування Внесків може бути здійснено не за встановленим Організацією порядком та/або не на спеціальний розрахунковий рахунок Організації, а також використовувати для перерахування Внесків інші засоби оплати, окрім встановлених на Сайті. Організація не несе відповідальності та не гарантує отримання Учасником таких Внесків, а також їх повернення Доброчинцям.

5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Організація не відповідає перед Доброчинцями або третіми особами за будь-якими зобов'язаннями Учасника щодо можливості отримання Доброчинцем будь-якої винагороди за здійснення Внесків або за вчинення Учасниками будь-яких інших дій.

5.2. Організація не відшкодовує будь-які збитки, заподіяні Доброчинцям або третім особам в результаті участі будь-кого у Програмі.

5.3. Організація не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та здійсненні контролю інформації, що супроводжує розміщені заявки на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність такої інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам Доброчинців.

5.4. Організація не гарантує відповідність Програми цілям і очікуванням Учасника/Доброчинця. 

5.5. Учасник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при участі у Програмі.

5.6. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник/Доброчинець або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок. До моменту участі у Програмі та прийняття умов даних Правил будь-який Учасник/Доброчинець має право звернутися до Організації для отримання роз'яснень щодо положень даних Правил. Якщо Учасник/Доброчинець приймає умови Правил Програми, від підтверджує, що усі положення Правил йому повністю зрозумілі.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Організація має право вносити доповнення та роз'яснення до даних Правил. Усі внесені до Правил зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Правил, за адресою https://biggggidea.com/pages/institutionalspilnokosht/. У випадку внесення до Правил істотних змін, Організація додатково повідомить Учасника/Доброчинця про ці зміни. Усі зміни Правил набувають чинності з моменту їх публікації. Якщо Учасник/Доброчинець протягом 14 днів не висловив письмово свою відмову від участі в Програмі на підставі незгоди зі змінами Правил Програми, Учасник автоматично підтверджує згоду з новими Правилами Програми.

6.2. До даних Правил й відносин між Організацією та Учасником/Доброчинцем, що виникають у зв'язку з участю у Програмі, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Програми.