Правила Спільнокошту


Дані правила (надалі “Правила”) регулюють порядок фінансування Проектів в рамках Програми "Спільнокошт" (надалі “Програма”).


Розробником та регулятором Програми, а також власником та адміністратором інтернет-сайту http://biggggidea.com (надалі “Сайт”), за допомогою якого реалізується Програма, є громадська організація “Гараж Генг” (надалі “Організація”).

Терміни

Учасник – юридична особа, яка має намір взяти участь у Програмі, прийняла умови даних Правил Програми та Правил Сайту.

Автор Проекту — Учасник Програми, який має обліковий запис (зареєструвався) на Сайті та який надає Організації інформацію про Проект для подальшого розгляду, реєстрації і публікації Проекту на Сайті.

Виконавець Проекту –   неприбуткова організація(ГО), благодійний фонд (БФ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), комунальні підприємства (КП) та установи (музеї, школи та т.д.), з якою Організація укладає угоду і яка зобов’язується реалізувати Проект відповідно до укладеного договору. Виконавець Проекту може бути Автором Проекту або представляти останнього.

Доброчинець - Учасник Програми, який здійснює Внесок на користь обраного ним Проекту за допомогою Організації та Сайту.

Проект – соціально значима ідея, що належить Автору Проекту та розміщена на Сайті, яка має соціальну цінність та покликана гармонізувати суспільство.

Внесок – грошова сума, яка вноситься Доброчинцем на спеціально створений банківський рахунок Організації з метою її подальшого перерахування на користь обраного Доброчинцем Проекту.

 

1. Загальні положення

1.1. Метою Програми є збір актуальних, суспільно значущих Проектів Учасників на Сайті, а також акумулювання Внесків Доброчинців з метою їх подальшого перерахування на користь обраного Доброчинцем Проекту.

1.2. Організація не вимагає сплати Внесків від будь-кого. Усі Внески здійснюються будь-ким  за його власним бажанням. 

1.3. Організація в рамках програми співпрацює виключно з неприбутковими організаціями.

1.4. Участь у Програмі дозволена тільки Учаснику, який прийняв усі умови даних Правил.

1.5. Учасник зобов'язаний ознайомитися з Правилами до прийняття участі у Програмі. Надавши Проект на розгляд Організації або здійснивши Внесок або вчинивши інші дії, направлені на реалізацію прав та обов'язків Учасника за даною Програмою та Правилами, Учасник надає свою повну згоду з умовами даних Правил. Якщо Учасник не погоджується з Правилами Програми (повністю або частково), йому не надається статус Учасника Програми.

1.6. Якщо законодавство країни проживання або перебування Учасника забороняє участь у Програмі з будь-яких причин, Учасник  повинен утриматися від участі у Програмі. 

2. Умови реєстрації проекту

2.1. Автор Проекту гарантує, що інформація стосовно Проекту, яку він надає Організації при заповненні заявки на Сайті, є повною, законною та достовірною. 

2.2. До участі у Програмі (реєстрації та публікації на Сайті) допускаються Проекти, які не порушують даних Правил, Правил Сайту та чинного законодавства. Не допускаються до участі у Програмі Проекти, які не мають прозорого плану їх реалізації, проекти, спрямовані на отримання виключно комерційної та/або особистої вигоди, проекти, які  націлені на подальший розподіл коштів між іншими організаціями чи (та) фізичними особами-підприємцями (субгрантування), а також проекти політичного, релігійного чи благодійного характеру.  

2.3. Автор та/або Виконавець Проекту зобов’язаний запропонувати Доброчинцям отримання винагороди за здійснення Внесків та  надати детальний опис такої винагороди, а також умов і строків її отримання, на Сайті. Усі витрати, пов'язані з такими винагородами, здійснюються Автором та/або Виконавцем проекту самостійно та не відшкодовуються Організацією та можуть включатися у бюджет проекту у розмірі, що не перевищує 10 відсотків від заявленої суми. На час воєнного стану (з 24.03.2022 по 24.06.2022 ) скасована комісія платформи за адміністрування коштів доброчинців

2.4. Організація залишає за собою право запросити у Автора та/або Виконавця Проекту додаткову інформацію та матеріали (у тому числі копії необхідних документів), які стосуються умов реалізації Проекту та самого Виконавця Проекту. Автор та/або Виконавець Проекту зобов'язаний надати таку інформацію протягом 5 (п'яти) днів з дня направлення Організацією відповідного запиту Автору та/або Виконавцю Проекту.

2.5. Остаточне рішення щодо участі Проекту у Програмі і публікації Проекту на Сайті, належить Організації. Організація залишає за собою право відмовити Проекту в участі у Програмі, якщо Автор та/або Виконавець Проекту порушує умови даних Правил.

2.6. Відкликати та/або видалити вже опублікований на Сайті Проект за ініціативою Автора та/або Виконавця Проекту (чи іншого Учасника Програми) неможливо. Організація залишає за собою право видалити вже зареєстрований та відкликати опублікований на Сайті Проект у випадку, якщо Автор та/або Виконавець Проекту порушує умови даних Правил.

3. Фінансові умови програми

3.1. Автор Проекту самостійно обирає загальну суму грошових коштів, необхідну для реалізації Проекту, а також строк, протягом якого така сума повинна бути зібрана за допомогою Сайту та Програми. Після опублікування Проекту на Сайті Автор Проекту не може вносити зміни в загальну суму грошових коштів та строків їх збору, а також в текст опису Проекту, візуальні складові та відео матеріали.

3.2. Строк, протягом якого Автор Проекту бажає зібрати вказану ним загальну суму грошових коштів, не може бути меншим 15 та більшим 100 календарних днів з дати публікації Проекту на Сайті.

3.3. Автор та/або Виконавець Проекту отримує зібрані Організацією від Доброчинців Внески тільки у разі, якщо Проект зібрав за допомогою Програми повну суму грошових коштів за встановлений щодо цього Проекту строк. Зібрані грошові кошти перераховуються Автору та/або Виконавцю Проекту після підписання між Організацією та Виконавцем Проекту Угоди про надання гранту та/або Договору про спільну діяльність.

3.4. При перерахуванні Виконавцю Проекту грошових коштів Організація самостійно утримує з цієї суми адміністративні витрати у розмірі 10 відсотків, що включають комісії платіжних систем та витрати на розвиток веб-ресурсу і популяризацію Програми.

3.5. Програма передбачає право Автора/Виконавця Проекту скористатися схемою гнучкого фінансування, де Автор/Виконавець Проекту самостійно може натиснути відповідну кнопку на сторінці проекту не пізніше, ніж за добу до закінчення збору коштів, що передбачає отримання зібраних на Сайті коштів у випадку, якщо зібрана сума перевищує 50 відсотків суми вказаної у п.4.1 Договору про наміри.  

3.6. Перерахування зібраних Організацією грошових коштів на рахунок Виконавця Проекту може здійснюватися після завершення кампанії на Сайті у повному обсязі однією транзакцією або здійснюватися кількома окремими транзакціями та з умовою цільового використання цих коштів, що підтверджується Виконавцем Проекту відповідними розрахунковими документами. Більш детальні умови Організація та Виконавець Проекту встановлюють в Угоді про надання гранту або в Договорі про спільну діяльність.

3.7. Усі Внески, які перераховуються Доброчинцями, вважаються благодійною фінансовою допомогою.

3.8. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства обов'язок безпосередньої сплати податків при отриманні грошових коштів Виконавець проекту покладаються на Виконавця, він зобов'язується своєчасно та у повному розмірі сплатити всі необхідні податки від отриманої ним суми грошових коштів.

3.9. Виконавець Проекту зобов’язаний подати повний фінансовий звіт про використання отриманих коштів за встановленою Організацією формою відповідно до умов, визначених в угоді між сторонами.

3.10. У разі, якщо проект не збирає повної суми, всі внески автоматично повертаються Доброчинцям на їх картки, ​із врахуванням комісії платіжних систем . Повернення коштів на картки Доброчинців відбувається впродовж 30-ти банківських днів. У випадку, коли банком, який обслуговує Доброчинця, не передбачена можливість повернення коштів,  Внески будуть повернені на віртуальний рахунок "Вільні гроші". У випадку здійснення внеску за допомогою безготівкового розрахунку шляхом отримання згенерованого рахунку-фактури з назвою обраного проекту, кошти також повертаються на віртуальний рахунок "Вільні гроші". Кошти з такого віртуального рахунку можуть бути перенаправлені в повному чи частковому обсязі (без утримання будь-яких комісій і адміністративних витрат), самостійно Доброчинцями, що їх зробили, на інші суспільно значимі ідеї, що беруть участь у Програмі.

 

4. Права та обов'язки

4.1. Учасник має право:

- реєструвати та подавати на розгляд Організації Проект з метою його подальшої публікації на Сайті;

- користуватися усіма можливостями Програми запропонованими Організацією на Сайті;

- здійснювати Внески на користь будь-якого, обраного Учасником, Проекту ;

4.2. Учасникові заборонено:

- публікувати на Сайті платіжні реквізити, завдяки яким перерахування Внесків може бути здійснено не за встановленим Організацією порядком та/або не на спеціальний розрахунковий рахунок Організації, а також використовувати для перерахування Внесків інші засоби оплати, окрім встановлених на Сайті. Організація не несе відповідальності та не гарантує отримання Автором Проекту таких Внесків, а також їх повернення Доброчинцям.

5. Обмеження відповідальності

5.1. Організація не відповідає перед Учасниками або третіми особами за будь-якими зобов'язаннями Автора та/або Виконавця Проекту щодо можливості отримання Доброчинцем будь-якої винагороди за здійснення Внесків або за вчинення Учасниками будь-яких інших дій.

5.2. Організація не відшкодовує будь-які збитки, заподіяні Учасникові або третім особам в результаті участі будь-кого у Програмі.

5.3. Організація не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та здійсненні контролю інформації, що супроводжує розміщені на Сайті Проекти, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність такої інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам Учасників Програми.

5.4. Організація не гарантує відповідність Програми та Проектів цілям і очікуванням Учасника. 

5.5. Організація не відповідає перед Учасниками або третіми особами за успішність або неуспішність кампанії із залучення коштів будь-якого Проекту.

5.6. Учасник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при участі у Програмі.

5.7. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок. До моменту участі у Програмі та прийняття умов даних Правил будь-який Учасник має право звернутися до Організації для отримання роз'яснень щодо положень даних Правил. Якщо Учасник приймає умови Правил Програми, він підтверджує, що усі положення Правил йому повністю зрозумілі.

6. Обробка персональних даних

6.1 Автор/Виконавець Проекту надає Організації свою вільну та безумовну згоду на збір, обробку, використання та передачу, в письмовій, електронній або іншій формі, вільне переміщення, в тому числі в транскордонному аспекті, інформації та даних про Автора/Виконавця Проекту, персональних даних його співробітників, підрядників, партнерів, контрагентів, отриманих Організацією у законному порядку (в тому числі від Автора/Виконавця Проекту) виключно з метою виконання умов цього Договору та дотримання правил Платформи.

6.1.1. Автор/Виконавець Проекту гарантує, що ним було попередньо отримано повну та безумовну згоду фізичних осіб (співробітників, підрядників, партнерів, контрагентів) на передачу та обробку третіми особами, в тому числі, Організацією, їх персональних даних.

6.1.2. Сторони погодили, що до персональних даних співробітників, підрядників, партнерів, контрагентів Автора/Виконавця Проекту належать ім'я, прізвище та по батькові, адреса, ідентифікаційний код, паспортні дані, номер телефону, адреса електронної пошти.

6.2. Автор/Виконавець Проекту підтверджує, що Організація має право зберігати, обробляти, використовувати та передавати фінансову інформацію та будь-яку іншу інформацію та дані, пов'язані з діяльністю Автора/Виконавця Проекту, що ним законно отримані (Дані Автора/Виконавця Проекту).

6.3. Автор/Виконавець Проекту визнає, що Дані Автора/Виконавця Проекту можуть зараз або в майбутньому бути передані будь-якій третій особі, яка надає допомогу в реалізації цього Договору, та що такі треті особи можуть знаходитися як в Україні, так і за кордоном.

6.4. Автор/Виконавець Проекту визнає, що Дані Автора/Виконавця Проекту зберігатимуться допоки це буде необхідно для реалізації цього Договору, гарантування виконання зобов’язань Автора/Виконавця Проекту за цим Договором (в межах строку позовної давності) та відповідатиме їм.

7. Конфіденційність

7.1. Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю погодився з умовами Угоди про конфіденційність між Учасником та Організацією, яка розміщена за адресою https://biggggidea.com/pages/confidential/

7.2. При здійсненні Внеску Учасник автоматично надає Організації згоду на публікацію інформації про його внесок, тобто Організація залишає за собою право вказувати на Сайті ім'я, прізвище (або найменування юридичної особи), місто проживання або перебування Учасника та суму перерахованих ним коштів. Користувач має право приховати суму свого внеску, скориставшись передбаченою Сайтом опцією.

7.3. При отриманні Доброчинцем винагороди від Автора та/або Виконавця Проекту, їм можуть стати відомі персональні дані один одного. До обов'язків Організації не входить регулювання обміну та використання ними таких даних і ці Правила не регулюють таких відносин між Доброчинцем та Автором Проекту. 

8. Інші умови

8.1. Організація має право вносити доповнення та роз'яснення до даних Правил. Усі внесені до Правил зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Правил. У випадку внесення до Правил істотних змін, Організація додатково повідомить Учасника про ці зміни електронною поштою або на сторінках у соціальних мережах. Усі зміни Правил набувають чинності з моменту їх публікації. Якщо Учасник протягом 14 днів не висловив письмово свою відмову від участі в Програмі на підставі незгоди зі змінами Правил Програми, Учасник автоматично підтверджує згоду з новими Правилами Програми.

8.2. У випадку визнання недійсною або нездійсненою будь-якої частини даних Правил, інші частини Правил будуть залишатися чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даних Правил, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови. 

8.3. Організація може в будь-який момент і без повідомлення Учасника поступитися своїми правами за даною Програмою та Правилами третій стороні. Автор та/або Виконавець Проекту не може поступитися своїми права та обов'язками за даними Правилами без попередньої згоди на це Організації.

8.4. До даних Правил й відносин між Організацією та Учасником, що виникають у зв'язку з участю у Програмі, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Програми.