ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Редакція від 17 жовтня 2022

Ця публічна оферта, адресована відвідувачам сайту (далі іменовані «Доброчинці») – ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГАРАЖ ГЕНГ" (далі – «Організація») в мережі Інтернет https://biggggidea.com і є офіційною і публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГАРАЖ ГЕНГ" (код ЄДРПОУ 36941577) в особі Президенту Соловей Ірини Степанівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір про доброчинний внесок (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче.

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання доброчинного внеску, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Доброчинця.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом проставлення відмітки про ознайомлення з умовами цієї Оферти та їх прийняття при реєстрації в Особистому кабінеті або шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків, залежно від того яка дія вчинена раніше. Доброчинний внесок – добровільна, безоплатна передача Доброчинцем грошових коштів у власність Організації для досягнення певних цілей, відповідно до Статуту Організації та/або цього Договору та/або Закону України «Про громадські об'єднання» та/або умов, викладених на Сайті.

1.3. Авторизація - процес аналізу програмної частиною Веб-сайту введених Благодійником або Користувачем аутентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність права доступу до Особистої сторінки і Сервісів Веб-сайту адресою http://biggggidea.com

1.4. Доброчинець – дієздатна фізична або юридична особа, яка здійснила доброчинний внесок.

1.5. Бенефіціар – неприбуткова організація, на виконання статутних завдань та/або цілей якої Доброчинець здійснює доброчинний внесок з використанням Сайту та/або автор строкового Проєкту на здійснення якого відбувається збір доброчинних внесків з використанням Сайту та/або безпосередній кінцевий отримувач доброчинного внеску Доброчинця.

1.6. Партнер – фізична або юридична особа або фізична особа-підприємець, яка спільно з Організацією здійснює доброчинний захід.

1.7. Доброчинний захід – кампанія по залученню доброчинних внесків за допомогою Партнера.

1.8. Сайт - веб-сайт Організації в мережі Інтернет за адресою: https://biggggidea.com

1.9. Короткостроковий Проєкт – обмежена в часі кампанія збору коштів, направлена на досягнення унікальних цілей та завдань для створення нової цінності (продукту або послуги).

1.10. Довгостроковий Проєкт - обмежена або необмежена в часі кампанія по збору коштів на досягнення статутних цілей Бенефіціара.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна, добровільна та цільова передача Доброчинцем у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення доброчинного внеску в порядку, що передбачені цим Договором.

2.2. Акцепт Оферти означає, що Доброчинець згоден з усіма положеннями цієї публічної оферти правилами Сайту, які розміщені за адресою https://biggggidea.com/pages/siterules/, й іншими правилами, розміщеними на Сайті Організації, повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору коштів і з правом Організації використовувати частину доброчинного внеску Доброчинця на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено цим Договором та законом.

2.3. Доброчинець та Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому, Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

2.4. Наданням доброчинного внеску Доброчинець беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет доброчинного внеску не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення в Організації обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Організація має право запитати, а Доброчинець зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі документи.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОГО ВНЕСКУ

3.1. Доброчинець самостійно та добровільно визначає розмір благочинного внеску, а також форму своєї участі в доброчинній підтримці (Короткостроковий Проєкт, Довгостроковий Проєкт, участь в Доброчинному заході, доброчинний внесок на Організацію тощо).

3.1.1. Доброчинець має право здійснювати одноразові та/або регулярні доброчинні внески за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків.

3.1.2. Для здійснення доброчинного внеску та його повернення (у випадку, коли таке повернення передбачене цим Договором) обов’язковою є реєстрація на Сайті із створенням Особистого кабінету Доброчинця.

3.2. Доброчинець самостійно та добровільно обирає кампанію збору коштів (Короткостроковий Проєкт, Довгостроковий Проєкт, участь в Доброчинному заході, доброчинний внесок на Організацію тощо), який розміщений на Сайті та на реалізацію якого Доброчинець бажає здійснити доброчинний внесок.

3.2.1. Доброчинець погоджується, що у випадку здійснення доброчинного внеску на Короткостроковий Проєкт, що розміщений на Сайті, він ознайомився та повністю й безумовно приймає правила здійснення та повернення доброчинного внеску на реалізацію цього Проєкту, які зазначені в описі Проєкту, в тому числі (де це застосовується), але не виключно, - що доброчинний внесок (за вирахуванням банківських комісій та адміністративних зборів та/або інших платежів, відповідно до цього Договору) повертається Доброчинцю у випадку, якщо у встановлений на Сайті строк не було зібрано встановленого в Короткостроковому Проєкті розміру грошових коштів.

3.2.2. Доброчинець погоджується, що у випадку, якщо доброчинний внесок підлягає поверненню Доброчинцю за умовами цього Договору та/або Короткострокового Проєкту, то такий доброчинний внесок повертається (за вирахуванням банківських комісій та адміністративних зборів та/або інших платежів, відповідно до цього Договору) або на той самий банківський рахунок Доброчинця, з якого було здійснено сплату доброчинного внеску (коли це можливо) або на віртуальний рахунок Доброчинця, що відображається на Сайті в розділі Особистого кабінету Доброчинця «Вільні кошти». Доброчинець має право використати «Вільні кошти» для здійснення доброчинного внеску на інші Короткострокові Проєкти, Довгострокові Проєкти, та/або на статутну діяльність Організації та/або на інший Доброчинний захід, з-посеред запропонованих на Сайті. Доброчинець самостійно обирає спосіб повернення доброчинного внеску в Особистому кабінеті на Сайті.

3.2.3. Доброчинець погоджується, що доброчинні внески на Довгостроковий Проєкт, Доброчинний захід, а також на статутну діяльність Організації не підлягають поверненню.

3.3. Доброчинець має право за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті встановити автоматичне списання коштів із свого банківського рахунку на користь відповідного Короткострокового Проєкту або Довгострокового Проєкту, з-поміж запропонованих на Сайті, або на користь Організації. Доброчинні внески здійснені шляхом автоматичного списання коштів із банківського рахунку Доброчинця не підлягають поверненню, крім випадків передбачених в цьому Договорі.

3.4. Доброчинець має право здійснювати благодійний внесок на статутну діяльність Організації. Доброчинні внески на статутну діяльність Організації не підлягають поверненню.

3.5. Доброчинець повністю і безумовно визнає і погоджується, що у випадку здійснення доброчинного внеску на користь Короткострокового Проєкту, та/або Довгострокового Проєкту та/або для підтримки Бенефіціара та або в межах Доброчинного заходу чи іншого заходу/проєкту тощо певний відсоток від розміру кожного такого доброчинного внеску утримується Організацією для забезпечення її функціонування та зараховується як добровільний доброчинний внесок Доброчинця на статутну діяльність Організації. В будь-якому випадку такий внесок не може становити більше 20% від суми доброчинного внеску. У випадку, якщо відповідно до умов цього Договору або окремого Проєкту доброчинний внесок підлягає поверненню Доброчинцю, Доброчинець повністю і безумовно визнає і погоджується, що частина доброчинного внеску у розмірі відповідних стягнутих банківських комісій, комісій еквайра та адміністративних зборів та/або інших платежів, відповідно до цього Договору чи закону – не підлягає поверненню Доброчинцю.

3.6. Витрати, пов'язані з внесенням доброчинних внесків (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Доброчинець. Доброчинець усвідомлює та погоджується, що частина його доброчинного внеску може бути використана Організацією на покриття витрат, пов’язаних із здійсненням доброчинного внеску, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо). Витрати, понесені Доброчинцем на здійснення доброчинного внеску не підлягають поверненню.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Організація зобов'язується використовувати кошти доброчинних внесків Доброчинця у суворій відповідності із законодавством України та лише за відповідним цільовим призначенням, що визначене Доброчинцем. Організація зобов’язана за письмовою вимогою Доброчинця (яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу Організації), надавати звіт про використання здійсненого Доброчинцем доброчинного внеску.

4.2. У випадку, якщо доброчинний внесок здійснено Доброчинцем на реалізацію статутних завдань/цілей Організації - Організація має право самостійно визначати напрями використання доброчинного внеску, відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України.

4.3. Доброчинець має право доступу та участі у заходах (конференціях, майстер класах, курсах, майстерні тощо), які організовуються Бенефіціарами та/або Партнерами та/або Організацією з використанням Сайту. Організатором заходів можуть встановлюватися додаткові вимоги до Доброчинців, які бажають взяти участь у відповідних заходах.

4.4. Доброчинець та Організація мають інші права та несуть інші обов’язки, які передбачені законом.

4.5. Організація, Бенефіціари та/або Партнери мають право надавати Доброчинцям символічні відзнаки, які засвідчують участь у Доброчинній кампанії. Склад, порядок та умови надання символічних відзнак встановлюються надавачем таких відзнак.

5. ДОБРОЧИННИЙ ЗАХІД

5.1. Організація має право з використанням Сайту (або без використання Сайту) організовувати самостійно або разом із Партнером (Партнерами) доброчинні заходи.

5.2. Доброчинні заходи можуть полягати, зокрема, але не виключно, у проведенні Партнером та/або Організацією (з використанням Сайту) кампаній по збору доброчинних внесків для визначених ним/ними Бенефіціарів із наданням Партнером та/або Організацією доступу Доброчинцям, які здійснили доброчинний внесок, або застосували спеціальний промокод, до можливостей для власного росту і розвитку в екосистемі соціального лідерства. Умови та порядок проведення окремих Доброчинних заходів визначаються в описі відповідних заходів на Сайті.

5.3. У випадку, якщо Доброчинець в межах Доброчинного заходу отримав доступ до об’єктів права інтелектуальної власності Партнера, Організації або будь-якої третьої особи (творів, лекцій, майстер-класів, тренінгів тощо, далі – «Твори»), Доброчинець не має права без попередньої письмової згоди Правоволодільця: відтворювати Твори; публічно демонструвати і здійснювати публічний показ Творів; здійснювати переклади Творів; здійснювати переробку, адаптацію, аранжування та інші подібні зміни Творів; включати Твори як складові частини до збірників, антологій, енциклопедій тощо; розповсюджувати Твори будь-яким чином, в тому числі через власні веб сайти та сторінки соціальних мереж в Інтернеті; використовувати Твори з метою отримання прибутку; будь-яким іншим чином використовувати Твори, крім способів, які прямо дозволені Правоволодільцем.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Доступ до Сайту і всі пов’язані матеріали, в тому числі, Твори надаються «як є», без будь-яких явних чи неявних гарантій. Організація та/або Партнери не надають жодних гарантій, в тому числі придатності для певних цілей, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Організація не несе відповідальності за діяння, що пов’язані з доступом Доброчинця до Сайту і пов’язаних матеріалів, а також з їх використанням Доброчинцем. Організація не може гарантувати та не обіцяє жодних специфічних результатів від використання Сайту та/або його сервісів.

6.1.1. Використовуючи Сайт, Доброчинець погоджується з тим, що отримує з Сайту або з його допомогою будь-які матеріали на свій власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, в тому числі за шкоду, що може бути заподіяна комп’ютеру Доброчинця або третім особам, за втрату даних або заподіяння будь-якої іншої шкоди.

6.1.2. Організація робить всі зусилля для збереження інформації, але не гарантує її збереження у разі настання обставин непереборної сили.

6.2. Організація не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших матеріальних/нематеріальних цінностей, шкоду честі, гідності або діловій репутації, що викликані у зв’язку з використанням Сайту, вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких Доброчинець або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту, навіть якщо Організація попереджала або вказувала на можливість такої шкоди. В жодному разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями до Організації не може перевищувати загальної суми доброчинних внесків, отриманих від Доброчинця протягом останніх трьох місяців, що передують претензії.

6.3. Організація не несе відповідальності за ненадання чи неналежне надання Доброчинцям символічних відзнак Бенефіціарами та або Партнерами та не гарантує їх надання.

6.4. Доброчинець не має права передавати свої логін та пароль для доступу в Особистий кабінет на Сайті третім особам та несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Якщо Доброчинцем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються такими, що вчинені Доброчинцем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і/або особистого кабінету Доброчинця, він зобов’язаний негайно (але не пізніше 24 годин) повідомити про це Організацію.

6.5. Доброчинець зобов’язується не порушувати права інтелектуальної власності Організації, Партнерів та/або третіх осіб та самостійно несе відповідальність (в тому числі, але не виключно, відшкодовує заподіяні збитки) у випадку такого порушення.

6.6. У разі порушення Доброчинцем умов цього договору та/або прав інтелектуальної власності Організації та/або Партнера та/або третіх осіб Організація має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Доброчинцеві доступ до особистого кабінету на Сайті, без повернення здійснених Доброчинцем доброчинних внесків.

7. ФОРС МАЖОР

7.1. Сторони погодили, що вони звільняються від відповідальності за невиконання/неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором у разі настання Форс -мажорних обставин - надзвичайних та невідворотних обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

7.2. До Форс-мажорних обставин належать, зокрема, але не виключно, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена війна, воєнний стан, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

7.3. Не вважаються Форс-мажорними обставинами, зокрема, але не виключно, фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

7.4. Про виникнення форс-мажорних обставин Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону письмово або шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту, у строк не пізніше трьох днів з моменту виникнення Форс-мажорних обставин.

7.5. Належним підтвердженням виникнення та тривалості Форс-мажорних обставин є сертифікат (або інший документ), виданий Торгово-промисловою палатою України (або її територіальним підрозділом), відповідно до закону.

7.6. Існування Форс-мажорної обставини не звільняє Сторону від обов’язку виконати це зобов’язання після припинення дії Форс-мажору.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Всі об’єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об’єкти та їх збірки (далі – Контент), є об’єктами виключних прав Організації та/або третіх осіб, всі права на ці об’єкти захищені.

8.1.1. Жодний Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього письмового дозволу Правовласника, крім випадків, коли Правовласник однозначно і чітко висловив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.

8.1.2. Використання Доброчинцем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, дозволяється за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.

8.1.3. Якщо інше явно не зазначено в цьому Договорі або повідомленні Правовласника, ніщо в цьому Договорі не може розглядатися як передача Доброчинцю виключних прав на Контент.

8.2. Організація залишає за собою право видаляти або блокувати доступ Доброчинця до Сайту та/або Контенту без попередження у разі: отримання обов’язкових до виконання рішень регулюючих органів України вимог власника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав Доброчинцем; іншого порушення прав або законних інтересів інших Доброчинців, Партнерів, інших юридичних і фізичних осіб за їх вмотивованим зверненням.

8.3. Всі спори і розбіжності вирішуються Сторонами обов’язково шляхом переговорів. Неврегульовані в процесі переговорів спори вирішуються в суді в порядку встановленому законодавством України.

8.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.5. Політика конфіденційності, яка розміщена на Сайті Організації за посиланням https://biggggidea.com/pages/confidential/ є невід’ємною частиною цього Договору. Акцептуючи Оферту Організації, яка викладена в цьому Договорі ви також акцептуєте Політику конфіденційності та підтверджуєте, що ознайомилися з її умовами.