Garage Gang: співтворення в кубі

 Garage Gang: співтворення в кубі

22%

123 доброчинці

176 717зібрано (з 800 000 грн)

0 год. залишилось

Збір коштів завершено

Co-creation model on the Big Idea platform, where the contributions of various players add to the whole | Модель співтворення на платформі Велика Ідея, де внесок різних гравців додає до цілого

Блог

Відомості про здійснення проєкту

До Щедрого вівторка

Для нас важливо продовжувати підтримувати проектні команди, які з допомогою спільнот доброчинців долають виклики та роблять життя людей більш наповненими та цінними, навіть під час війни.

Однак в той же момент ми знаємо, що сили закінчуються якщо їх не поповнювати. Тому командою "Гараж Генг" хочемо підсилити та пришвидшити процеси формування глобальних спільнот доброчинців, які посилять локальні зусилля та позитивний вплив.

Для підготовки українських команд до глобалізації їхніх культурних, освітніх, соціальних і аналітичних проектів ми вже провели першу Big Idea School, яка починає об'єднувати різні навчальні модулі з фокусом на командності, залученості спільноти, моделюванні проектів, спільнокошті та пілотуванню трансформаційних програм. 

На черзі  

- англомовна версія сторінок краудфандингових кампаній на платформі Big Idea, яка буде допомагати іноземцям, які зараз хочуть підтримати народ України, підтримувати прозоро та системно.

-  цілеспрямоване просування платформи Велика Ідея з кампаніями Спільнокошту для реалізації проектів в локальних спільнотах як альтернативні музичні ініціативи, мейкерські простори і креативні підприємства у 2022 - 2024 роках.


Тому якщо ви хочете зробити і свій внесок у глобалізацію українських краудфандингових проектів.

Запрошуємо вас: Для доброчинців - підтримувати цю краудфандингову кампанію своїм фінансовим внеском.

Для проектних команд - вчитись глобального краудфандингу разом з  Big Idea School. Для цього потрібно обрати лекції, які ви хочете послухати:

Модель співфінансування з інституційними партнерами в Європі

Практичні кейси використання інструментів платформи Велика Ідея 

Комунікації залучення індивідуальних доброчинців Спільнокошту

та обрати їх у якості винагороди за фондування цієї краудфандингової кампанії. 


Кошти, які ми зберемо у Щедрий вівторок, стануть інвестицією у розвиток платформи Спільнокошт в сфері глобального краудфандингу.  


Please see English version below***


Друзі, колеги та натхненники громадської організації «Garage Gang» (0324-2009) люб’язно просимо вас зробити доброчинний внесок для здійснення статутної діяльності організації, в тому числі адміністрування платформи Big Idea (Спільнокошт). За час існування на нашій платформі краудфандингу залучили кошти на реалізацію 568 проектів. Шок від розгортання повномасштабної війни, на жаль, був великим, сильним і довгим, і спровокував зміни, наслідки яких команда організації наразі не в силах подолати самостійно. Ваша участь в життєздатності платформи буде дуже цінною в цей час.


Наша команда має бачення для розвитку учасницької моделі співфондування проектів пост-воєнної трансформації України. Це бачення також включає адаптацію платформи Big Idea (Спільнокошт) https://biggggidea.com/ з метою залучення доброчинців з європейських країн і пропонує рішення для подвоєння внесків працівників бізнес компаній в суспільні проекти, які можуть ініціювати волонтери, ветерани і жінки. З допомогою ваших доброчинних внесків ми відновимо ріст і розвиток платформи для прозорої взаємодії українських громадян, бізнесу, місцевого самоврядування, фондів, що служить джерелом згуртованості та життєзарадності.


На цю мить ми працюємо над залученням коштів від міжнародних фондів на статутну діяльність організації. Це об’єктивно довготривалий процес в умовах обмеженого фінансового ресурсу, оскільки «Garage Gang» впроваджує соціальні інновації для майбутнього розвитку суспільства, а донори розважливо очікують завершення воєнних дій, щоб фінансувати таку роботу. Підтримка нашої спільноти допоможе гідно пройти цей період з відчуттям перспективи для нас і для країн.


З огляду на це, наша фінансова мета залучити з вашою участю 800 000 грн до кінця 2022 року, і в цілому залучити 2 000 000 грн. Вказані суми дозволять відновити рівновагу в роботі платформи і поступово створити фонд цільового капіталу організації, відсотки з якого допоможуть збалансованій команді спеціалістів з 9 людей втілювати наше бачення і залучати партнерів для досягнення системних результатів на цьому шляху. Щоб подякувати вам за внесок ми пропонуємо щомісячну розсилку з важливими для країни трендами, а також новинами про розробки і результати «Garage Gang» з фокусом на місії організації. 


***

Friends, colleagues and encourager of the non-profit organization "Garage Gang" (0324-2009) kindly ask you to make a charitable contribution for the implementation of the organization's statutory activities, including the administration of the Big Idea platform (Spilnokosht). During the existence of our crowdfunding platform, funds were raised for the implementation of 568 projects. The shock of a full-scale war, unfortunately, was big, strong and long, and provoked changes, the consequences of which the organization's team is currently unable to overcome on its own. Your participation in the viability of the platform will be very valuable at this time.

Our team has a vision for the development of a participatory model of co-funding projects of the post-war transformation of Ukraine. This vision also includes the adaptation of the Big Idea platform https://bigggidea.com/ in order to attract benefactors from foreign countries and offers a solution for matching funds of employees of business companies to support social projects that can be initiated by volunteers, veterans and women. With the help of your charitable contributions, we will restore the growth and development of a platform for transparent interaction between Ukrainian citizens, businesses, local governments, and foundations, which serves as a source of social cohesion and resilience of our society.

At the moment, we are working on attracting resources from international funds for the statutory activities of the organization. This is objectively a long-term process in terms of limited financial resources, since the Garage Gang implements social innovations for the future development of Ukraine, and donors prudently wait for the end of the war hostilities to finance such work. The support of our community will help us pass this period decently with a sense of perspective for us and for the country. 

With this in mind, our financial goal is to raise $22,000 with your participation by the end of 2022, and to raise $55,500 in total. These amounts will allow us to restore balance in the work of the crowdfunding platform and gradually create an endowment fund of the organization, the percentage from which will help a balanced team of specialists of 9 people to realize our vision and attract partners to achieve systemic results along the way. To thank you for your contribution, we offer a monthly newsletter with important trends for the country, as well as news about the developments and results of "Garage Gang" with a focus on the mission of the organization.

Винагороди

Підтримайте проєкт та оберіть винагороду

 • Внесок від 42 грн

  Supporting the Garage Gang and answering the ultimate question of life, the universe and everything | Підтримка Garage Gang і відповідь на головне питання життя, Всесвіту і всього такого

  15 доброчинців

  9984 залишилось

 • Внесок від 400 грн

  Ozdobnyk v2.0 - art-book for sense makers and creators | Оздобник думок і дій v2.0 – креативний блокнот для практиків фіксування осяянь та натхнень на папері

  6 доброчинців

  36 залишилось

 • Внесок від 530 грн

  A tour of the Ostriv platform and an hour talk with the co-founder of Big Idea Iryna Solovey | Екскурсія платформою Острів та година спілкування з співзасновницею Великої Ідеї Іриною Соловей

  7 доброчинців

  5 залишилось

 • Внесок від 915 грн

  Monthly newsletter with trends for Ukraine and GG update | Щомісячна розсилка з важливими для України трендами, а також новинами про розробки і результати «Garage Gang» з фокусом на місії організації

  2 доброчинці

  48 залишилось

 • Внесок від 1000 грн

  T-shirt from the "One step at a time" collection crafted by our designer Tetyana Mosienko | Футболка з колекції "По кроку за раз" розроблена нашою дизайнеркою Тетяною Мосієнко

  0 доброчинців

  10 залишилось

 • Внесок від 1770 грн

  Woman 3000: a photo magazine about the role of women in social processes | Жінка 3000: фотожурнал про роль жінки у суспільних процесах

  0 доброчинців

  3 залишилось

 • Внесок від 2000 грн

  Photo by artist Oleg Lishyk. Abstraction #4 | Фото митця Олега Лішика. Абстракція №4

  0 доброчинців

  1 залишилось

 • Внесок від 2000 грн

  Photo by artist Oleg Lishyk. Abstraction #3 | Фото митця Олега Лішика. Абстракція №3

  0 доброчинців

  1 залишилось

 • Внесок від 2000 грн

  Photo by artist Oleg Lishyk. Abstraction #2 | Фото митця Олега Лішика. Абстракція №2

  0 доброчинців

  1 залишилось

 • Внесок від 2000 грн

  Photo by artist Oleg Lishyk. Abstraction #1 | Фото митця Олега Лішика. Абстракція №1

  0 доброчинців

  1 залишилось

 • Внесок від 2300 грн

  Board game "City of Synergy" - helps teams build a common language and improve interaction | Гра "Місто Синергія" – допомагає командам вибудовувати спільну мову та прокачувати взаємодію

  2 доброчинці

  18 залишилось

 • Внесок від 3200 грн

  4 годинні сесії для створення Мапи Особистої Мети з Іриною Соловей для відновлення відчуття перспективи в часи зростаючої складності

  1 доброчинець

  2 залишилось

 • Внесок від 4200 грн

  "Tea party with the inner master" is an artwork by Iryna Solovey | "Чаювання з внутрішнім майстром" – мистецька робота Ірини Соловей

  0 доброчинців

  3 залишилось

 • Внесок від 8000 грн

  The game "City of Synergy" with advice for a team synchronization from Iryna Solovey (eng) | Гра "Місто Синергія" з консультацією для командної синхронізації від очільниці Garage Gang Ірини Соловей

  0 доброчинців

  10 залишилось

 • Внесок від 12000 грн

  Mentorship (3hrs) on the role, growth and development cycle in the ecosystem model | Менторська тригодинна сесія щодо ролі, росту та циклу розвитку в екосистемі для вашого проекту від Ірини Соловей

  0 доброчинців

  3 залишилось

 • Внесок від 150 грн

  Набір значків-Ласкавців, які позначають ролі фахівців в екосистемі і характеризують їхні сильні сторони в партнерствах та командній взаємодії.

  17 доброчинців

  0 залишилось

 • Внесок від 150 грн

  Big Idea School. Практичні кейси використання інструментів платформи Велика Ідея

  0 доброчинців

 • Внесок від 150 грн

  Big Idea School. Модель співфінансування спільнокошт-кампаній з інституційними партнерами в Європі

  0 доброчинців

 • Внесок від 150 грн

  Big Idea School. Комунікації залучення індивідуальних доброчинців Спільнокошту

  0 доброчинців

 • Внесок від 330 грн

  Міський журнал Крафт: випуски №2 і №3

  2 доброчинці

  0 залишилось

 • Внесок від 375 грн

  Участь у події «Club GoBiGGGA! for talents relations»

  4 доброчинці

  0 залишилось

 • Внесок від 460 грн

  Сережки авторства мисткині Анастасії Лопатюк, виготовлені з комплектуючих заводу Вимірювач

  1 доброчинець

  0 залишилось

 • Внесок від 460 грн

  Сережки авторства мисткині Анастасії Лопатюк, виготовлена з комплектуючих заводу Вимірювач

  1 доброчинець

  0 залишилось

 • Внесок від 460 грн

  Сережки авторства мисткині Анастасії Лопатюк, виготовлені з комплектуючих заводу Вимірювач

  1 доброчинець

  0 залишилось

 • Внесок від 460 грн

  Сережки авторства мисткині Анастасії Лопатюк, виготовлені з комплектуючих заводу Вимірювач

  1 доброчинець

  0 залишилось

 • Внесок від 555 грн

  Участь в Майстерні Спільнокошту 29 серпня 18:00 Розбираємо філософію краудфандингу і три кола залученості з Іриною Соловей

  0 доброчинців

 • Внесок від 555 грн

  Участь в Майстерні Спільнокошту 30 серпня 18:00 Розбираємо технічну подачу заявки та управління збором з Галиною Нікітіною

  0 доброчинців

 • Внесок від 555 грн

  Участь в Майстерні Спільнокошту 31 серпня 18:00 Розбираємо Комунікаційну кампанію збору з Людмилою Нікітіною

  2 доброчинці

 • Внесок від 1000 грн

  Оздобник думок і дій 1.0. Арт-бук для закарбування натхнення. Ескізний папір і мистецькі роботи. Бонусом листівки від Garage Gang

  1 доброчинець

  0 залишилось

 • Внесок від 1100 грн

  The pro-growth T-shirt from the GoBiGGGA club for talents relations | Найвесняніша футболка з логотипом клубу GoBiGGGA for talents relations

  0 доброчинців

 • Внесок від 1460 грн

  Сережки авторства мисткині Анастасії Лопатюк, виготовлені з комплектуючих заводу Вимірювач

  0 доброчинців

 • Внесок від 1500 грн

  Участь в трьох днях Майстерні Спільнокошту Розбираємо Філософію краудфандингу з Іриною Соловей, модерацію проекту з Галиною Нікітіною, комунікаційну кампанію з Людмилою Нікітіною

  0 доброчинців

 • Внесок від 1500 грн

  The most comfortable Garage Gang hoodie | Найзатишніше худі з логотипом Garage Gang

  9 доброчинців

 • Внесок від 4000 грн

  Двотомник робіт митця Юрія Журавля "Карикадурка"

  1 доброчинець

  0 залишилось

Контакти проєкту

Соціальні мережі та інші посилання проєкту

Спільнокошт

Внески доброчинців у проєкт

Ділитись з друзями

Цікаво також

11 проєктів зараз чекають на твою підтримку

Будь ласка, авторизуйтесь!

Заповніть всі поля, щоб увійти в особистий кабінет.

Реєстрація

Заповніть всі поля, щоб приєднатися до Великої Ідеї.

Забули пароль? Натисніть, щоб відновити.

Або швидко зареєструйтеся

Натискаючи кнопку 'Зареєструватися' ви погоджуєтесь з умовами конфіденційності, правилами сайту та спільнокошту.

Відновлення паролю

Введіть зареєстрованний email, щоб отримати інструкцію по відновленню паролю.

Новий пароль

Встановіть новий пароль для вашого акаунта на Big Idea.

Відновлення паролю

Якщо ваш email було зареєстровано, ви отримаєте інструкція по відновленню пароля на пошту.

Ваш пароль було змінено. За бажанням ви можете його змінити також в особистому кабінеті.

Постав питання команді проєкту